صفحه اصلی پایگاه خبری همیار دانش بنیان خانه خلاق همیار دانش بنیان

جست و جو: 45 نتیجه پیدا شد

اولین کلینیک هوش مصنوعی جهان

اولین کلینیک هوش مصنوعی جهان

استارتاپ Forward از اولین کلینیک تخصصی هوش مصنوعی دنیا به نام کرپادها رونمای کرد. این کلینیک راه‌حل جدیدی برای درمان می‌داند که به پیشرفت روش‌های درمانی و مداخله بیشتر هوش مصنوعی منجر می‌شود.

واحد تولید  محتوا -3 واحد تولید محتوا -3
21 آذر 1402
368 بازدید
روﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش در ﻣﺪارس و دﯾﮕﺮ مؤسسات

روﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش در ﻣﺪارس و دﯾﮕﺮ مؤسسات

فناوری‌ها ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪارس و مؤسسات آﻣﻮزﺷﯽ دارﻧﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هزینه‌ها و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دانش‌آموزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را آسان‌تر می‌کنند. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح مدل‌ها و اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎی فناوری‌های آﻣﻮزﺷﯽ در...

واحد تولید  محتوا -3 واحد تولید محتوا -3
21 آذر 1402
326 بازدید
اتحادیه جدید هوش مصنوعی با اهدافی بزرگ برای آینده

اتحادیه جدید هوش مصنوعی با اهدافی بزرگ برای آینده

ایجاد اتحادیه متشکل از چندین شرکت، استارتاپ، سازمان و دانشگاه بزرگ به دنبال اهداف بزرگ در زمینه توسعه هوش مصنوعی ایمن

واحد تولید  محتوا -3 واحد تولید محتوا -3
15 آذر 1402
363 بازدید
کلاس جهانی- مدل استارت آپ موفق

کلاس جهانی- مدل استارت آپ موفق

در این نگارش می خواهیم در ارتباط با کلاس جهانی یک مدل استارت آپ موفق صحبت کنیم

واحد  تولید محتوا واحد تولید محتوا
07 بهمن 1400
730 بازدید